Ingeval van niet tijdige betaling is automatisch van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% vanaf de vervaldatum van de factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €25.

Klachten dienen te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekende brief. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.